#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ:

ກວດເບີ່ງອາການແພ້ທ້ອງຂອງແມ່ຖືພາທີ່ຄວນຮູ້ພ້ອມວິທີຮັບມື ເມື່ອບັນດາແມ່ໆກຳລັງວາງແຜນທີ່ຈະມີລູກ ຫຼື ກຳລັງຖືພາຢູ່ ແນ່ນອນອາການແພ້ທ້ອງເປັນອາການທີ່ເກີດຂື້ນຂອງແມ່ຖືພາປະມານ 80 ເປີເຊັນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະມີອາການແພ້ທ້ອງໃນຊ່ວງໄຕມາດທຳອິດຂອງການຖືພາ ຄື 2-8 ອາທິດ ຫຼື 1-3 ເດືອນ ຂອງ ການຖືພາ ແມ່ໆ ຫຼື ຜູ້ທີ່ເປັນຜົວຄວນຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໂດຍ: ເພສັຊະກອນ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ