ກະລຸນາ ແລະ ສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດ ຖ້າມີຄໍາຖາມ ໂທຫາສາຍດ່ວນ 165 ຫຼື 166.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.