Home ຮັກສຸຂະພາບ ນໍ້ານົມແມ່ແຕກຕ່າງຈາກນົມງົວຄືແນວໃດ?

ນໍ້ານົມແມ່ແຕກຕ່າງຈາກນົມງົວຄືແນວໃດ?

#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ

ສານອາຫານໃນນໍ້ານົມແມ່ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນສິ່ງມະຫັດສະຈັນ ເພາະນໍ້ານົມແມ່ຄືແຫຼ່ງໂປຕີນສຳຄັນ ສຳຫຼັບລູກນ້ອຍທີ່ຫາແນວປຽບບໍ່ໄດ້, ເລື່ອງນີ້ແມ່ນບໍ່ມີໃຜໂຕ້ແຍ້ງໄດ້ ທ່ານໝໍທົ່ວໂລກຕ່າງກໍ່ເຫັນເປັນເອກະພາບຢູ່ແລ້ວ

ອັນທີ່ຈິງ ເມື່ອເດັກເກີດໃໝ່ດູດນົມແມ່ຄັ້ງທຳອິດ ບໍ່ພຽງມີຄວາມໝາຍໃນກເລື່ອງໄດ້ຮັບສານອາຫານພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ຍັງມີຄວາມໝາຍດ້ານຈິດໃຈ ອັນໝາຍເຖິງສາຍສຳພັນແມ່ລູກທີ່ອົບອຸ່ນ ໂດຍລູກໄດ້ຮັບຈາກແມ່ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຄວາມຖະນຸຖະໜອມທີ່ລູກນ້ອຍໄດ້ຮັບຈາກແມ່ ເປັນພາສາກາຍ  ທີ່ບົ່ງບອກເປັນສາຍໄຍຜູກພັນຈາກແມ່ສູ່ລູກນັ້ນເອງ ຄວາມໝາຍທາງຈິດໃຈນີ້ບໍ່ມີຫຍັງມາທົດແທນໄດ້

ດັ່ງນັ້ນ, ຢາກແນະນຳວ່າແມ່ຜູ້ໃດທີ່ເກີດລູກໃໝ່ ຕ້ອງໃຫ້ລູກໄດ້ກິນນົມແມ່ໃຫ້ພຽງພໍຢ່າງໜ້ອຍ 6 ເດືອນ, ແມ່ອາດມີອຸປະສັກຫຼາຍໆຢ່າງ ທີ່ບໍ່ສະດວກໃນການໃຫ້ນົມລູກ ເຊັ່ນ: ອຸປະສັກດ້ານເວລາ, ແມ່ອາດບໍ່ສະບາຍ, ຫຼື ແມ່ອາດມີພະຍາດປະຈຳໂຕບາງຢ່າງ ແນະນຳໃຫ້ໄປປຶກສາທ່ານໝໍທັນທີເພື່ອໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ລູກທີ່ສຸດ

ໂດຍ: ເພສັຊະກອນ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ

ອ້າງອີງຂໍ້ມູນຈາກ: ສູນນົມແມ່ແຫ່ງປະເທດໄທ www.thaibreastfeeding.org