ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ

ປົກກະຕິພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍຈະຕິດໂຕເຮົາມາໂດຍທຳມະຊາດຕັ້ງແຕ່ເກີດ ແຕ່ມີບາງສ່ວນຈະມາສ້າງຂື້ນພາຍຫຼັງເຊີ່ງອະໄວຍະວະທີ່ເປັນໂຕສ້າງພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍໄດ້ແກ່ ໄຂກະດູກ, ຕັບ, ຕ່ອມໄທມັສ, ມ້າມ, ຕ່ອມນໍ້າເຫຼືອງຕ່າງໆ ແລະ ຈຸລັງເມັດເລືອດຂາວທຸກຊະນິດ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີທາດອີກຫຼາຍຊະນິດທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນມາ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກຂອງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຮ່າງກາຍໃຫ້ດີ ແລະ ສົມບູນຍິ່ງຂື້ນ ທາດນັ້ນມີຊື່ຮຽກວ່າ: ທາດອີມູນໂນໂກບູລິນ (Immunoglobulin) ແລະ ທາດອິນເທີລູຄິນ (Interleukin) ເປັນໂຕສຳຄັນໃນການຕ້ານເຊື້ອພະຍາດ…

ພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍເປັນກົນໄກປ້ອງກັນໂຕເອງຢ່າງໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ ເມື່ອມີສິ່ງທີ່ແປກປອມເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ເຊື້ອພະຍາດ, ສານເຄມີ, ແລະຝຸ່ນລະອອງຕ່າງໆ ເຊີ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນເສຍຫາຍ ຫຼື ບໍ່ເສຍຫາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍກໍ່ຕາມ ແຕ່ຫຼັງຈາກສິ່ງແປກປອດດັ່ງກ່າວເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍລະບົບພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍຈະເລີ່ມການເຮັດວຽກ ໂດຍອອກມາຕໍ່ຕ້ານຫຼືທຳລາຍສິ່ງທີ່ແປກປອດດັ່ງກ່າວ ສັງເກດໄດ້ຈາກການທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນພະຍາດຫຍັງ ທັງທີ່ສຳພັດກັບເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆໃນແວດລ້ອມທີ່ເຮົາດຳລົງຊີວິດຢູ່ເປັນປະຈຳ ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍເຮົາແຂງແຮງກໍ່ບໍ່ເຈັບເປັນໄດ້ງ່າຍໆ ເຮົາສາມາດສັງເກດໄດ້ງາ່ຍໆວ່າພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍເຮົາແຂງແຮງຫຼືບໍ່ ໂດຍເບີ່ງຈາກຄວາມຖີ່ໃນການປ່ວຍໄຂ້ໄດ້ງ່າຍໆເຊັ່ນ: ເປັນຫວັດ, ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ສາຍພັນໃໝ່, ລວມເຖິງອີກຫຼາຍໆພະຍາດທີ່ກຳລັງແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນປະຈຸບັນ, ຫຼື ຫາກຕ້ອງການກວດເບີ່ງວ່າພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍເຮົາແຂງແຮງຢ່າງລະອຽດແມ່ນແນະນຳໃຫ້ໄປພົບທ່ານໝໍ ໂດຍການກວດເລືອດເພື່ອວັດແທກລະດັບຂອງພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍ.

ໂດຍ: ເພສັຊະກອນ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ