#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ:

ການໄດ້ຮັບສານອາຫານຄົບ 5 ໝູ່ ໂປຕີນ ທາດແປ້ງ ແຮ່ທາດ ວິຕາມິນ ແລະ ໄຂມັນ ນັບວ່າເປັນເລື່ອງພື້ນຖານທີ່ລູກຄວນໄດ້ຮັບຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ສຸຂະພາບດີ ປ້ອງກັນລູກຂາດສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນ ເຊີ່ງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຮ່າງກາຍເດັກຕ້ອງການວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຫາກຂາດວິຕາມິນ ໂຕໃດໂຕໜື່ງໄປອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ພັດທະນາການໃຫ້ຊ້າລົງ ແລະ ພັດທະນາການຮ່າງກາຍບໍ່ເປັນໄປຕາມໄວ

  1. ລູກຂາດສານອາຫານຢູ່ຕະຫຼອດ

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເດັກຈະມັກປ່ວຍໄຂ້ ຫຼື ເປັນຫວັດສະເລ່ຍ 5-7 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ຫາກພໍ່ແມ່ເລີ່ມປະກົດເຫັນວ່າລູກປ່ວຍໄຂ້ເປັນປະຈຳ ອາດມີສາຍເຫດຈາກເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍທີ່ຍັງບໍ່ແຂງແຮງພຽງພໍ ເພາະລູກຂາດສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ມີພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ມັກກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້, ເລືອກກິນອາຫານ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບອາຫານບໍ່ຄົບ 5 ໝູ່ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍມີລະບົບພູມຄຸ້ມກັນທີ່ດີ.

2. ລູກກິນເຂົ້າຍາກ ເບື່ອອາຫານ ເປັນປັດໄຈເຮັດໃຫ້ລູກຂາດສານອາຫານ

ຫາກລູກມີອາການເບື່ອອາຫານກິນຍາກ ຫຼື ເລືອກກິນ ອາດເຮັດໃຫ້ລູກຂາດສານອາຫານ ໄດ້ຮັບວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເພາະ ລູກຈະເລືອກກິນສະເພາະອາຫານເດີມໆ ຫຼື ເມນູທີ່ມັກ ສານອາຫານຈີ່ງບໍ່ຄົບຖ້ວນ ພໍ່ແມ່ຈີ່ງຕ້ອງຮູ້ວິທີຮັບມີກັບລູກກິນຍາກ ເປັນບັນຫາທີ່ພົບເຫັນໄດ້ງ່າຍໃນປະຈຸບັນ.

3. ເມື່ອລູກຂາດສານອາຫານສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍຈ່ອຍຜອມ ນໍ້າໜັກໜ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ

ເມື່ອລູກເບື່ອອາຫານກໍ່ເຮັດໃຫ້ກິນໜ້ອຍລົງສົ່ງຜົນໃຫ້ລູກຂາດສານອາຫານ ແລະ ນໍ້າໜັກໜ້ອຍກວ່າເກນປົກກະຕິ ການຈະເລີນເຕີບໂຕດ້ານຮ່າງກາຍຊ້າ ກວ່າເດີມທີ່ຄວນຈະເປັນ ພໍ່ແມ່ຈິ່ງຕ້ອງຫາວິທີຮັບມືໃຫ້ລູກຍອມກິນເຂົ້າ ເຊັ່ນ: ການຝຶກໃຫ້ລູກກິນເຂົ້າເອງພ້ອມເສີມພັດທະນາການ

4. ມີອາການຊຶມເສົ້າ ອາດເປັນເພາະລູກຂາດສານອາຫານ

ເມື່ອໃດທີ່ລູກເລີ່ມມີອາການຊຶມເສົ້າ ບໍ່ຄ່ອຍມີສຳມາທິ ຈື່ຈຳບໍ່ດີ ກະທັງເລື່ອງເລັກໆໜ້ອຍໆ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນອາດມາຈາກການທີ່ລູກຂາດສານອາຫານເຊັ່ນ: ທາດເຫຼັກ ທີ່ຊ່ວຍນຳພາອົກຊີແຊນໄປລ້ຽງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍເພື່ອໃຫ້ສະໝອງເຮັດວຽກໄດ້ດີ ຫາກລູກຂາດສານອາຫານນີ້ໄປກໍ່ສົ່ງຜົນອາການດັ່ງທີ່ກ່າວມາໄດ້.

5. ຖ້າລູກຂາດສານອາຫານອາດເຮັດໃຫ້ເກີດ ພາວະເວົ້າຊ້າ

ກະທັງປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະລູກເວົ້າຊ້າຈະມີຫຼາຍຢ່າງ ບໍ່ວາຈະເປັນການລ້ຽງ ການເບີ່ງແຍງ ຫຼື ກຳມະພັນ ແຕ່ຖ້າລູກຂາດສານອາຫານ ແລະ ວິຕາມິນທີ່ສຳຄັນຢ່າງວິຕາມິນ ບີ12 ກໍ່ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ລູກເວົ້າຊ້າວ່າກວ່າປົກກະຕິໄດ້ ແຫຼ່ງສານອາຫານທີ່ມີວິຕາມິນ ບີ12 ມີຫຼາຍໃນອາຫານຈຳພວກນົມ ໄຂ່ໄກ່ ຊີ້ນສັດ ໝູ ປາ ແລະ ໄກ່

6. ສັນຍານ ລູກຍ່າງຊ້າ ກຳລັງບອກວ່າລູກຂາດສານອາຫານ

ຫາກຮອດຊ່ວງອາຍຸທີ່ລູກຄວນທີ່ຈະຍ່າງໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ລູກຍັງບໍ່ຍອມຍ່າງ ຫຼື ຍ່າງຊ້າກວ່າເດັກນ້ອຍທົ່ວໄປ ອາດມີສາຍເຫດເກີດຈາກການທີ່ລູກຂາດສານອາຫານເຊັ່ນ: ວິຕາມິນ ຊີ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດຂາດວິຕາມິນ ຊີ ໃນເດັກ (Scurvy) ເຊີ່ງເຄີຍເກີດຂື້ນແລ້ວເມື່ອແພດກວດພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງກະດູກຕົ້ນຂາທັງ ສອງຂ້າງ ມີອາການອັກເສບ ແລະ ເລືອດອອກເຮັດໃຫ້ເດັກປວດຂາຈົນບໍ່ຢາກຍ່າງ ກໍ່ເພາະວ່າກິນແຕ່ນົມ ວັນລະຫຼາຍກ່ອງ ບໍ່ຍອມກິນເຂົ້າ ກິນຜັກ ແລະ ຊີ້ນສັດ.

7. ລູກຂາດສານອາຫານເຮັດໃຫ້ມີຜິວແຫ້ງ

ອາດເປັນເລື່ອງທີ່ແປກເມື່ອຜິວເດັກທີ່ຄວນຈະອ່ອນນຸ້ມ ຊຸ່ມຊື່ນ ລະອຽດ ສຸຂະພາບດີ ແຕ່ຫາກວ່າມີຜິວພັນແລະ ເສັ້ນຜົມແຫ້ງ ບໍ່ຊຸ່ມຊື່ນ ແຕ່ຖ້າລູກຂາດສານອາຫານແລ້ວກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງແປກປະຫຼາດໃຈເລີຍ ເພາະການທີ່ມີປັນຫາຜິວແຫ້ງກໍ່ເນື່ອງຈາກຮ່າງກາຍຂາດວິຕາມິນທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ວິຕາມິນ ເອ, ວິຕາມິນ ດີ, ວິຕາມິນ ອີ ແລະ ວິຕາມິນ ເຄ ນັ້ນເອງ

ໂດຍ: ເພສັຊະກອນ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ