#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ:

ລົງຂາວມີຫຼາຍປະເພດ ບໍ່ແມ່ນລົງຂາວທຸກປະເພດທີ່ຕ້ອງປິ່ນປົວດ້ວຍຢາສະເໝີໄປ ມື້ນີ້ທ່ານໝໍມີຄຳຕອບໃນການຮັກສາຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້

ໂດຍ: ເພສັຊະກອນ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ