#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ:

ນອກຈາກນົມແມ່ທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດທີ່ວິເສດສຳລັບລູກນ້ອຍແລ້ວ ຫຼັງຈາກການໄດ້ກິນນົມແມ່ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ເດືອນ ແລ້ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ ໃນປະຈຸບັນ ຫຼື ແມ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ໄປເຮັດວຽກ ແມ່ນສາມາດໃຫ້ລູກກິນນົມທາງເລືອກໄດ້ເຊັ່ນ ນົມງົວ, ນົມແບ້, ນົມແກະ ຫຼື ທັງນົມຄວາຍ ເຊິ່ງມີໂພຊະນາການທີ່ສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນດັ່ງນີ້…

ໂດຍ: ເພສັຊະກອນ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ