ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ

ຮັກລູກຕ້ອງສອນລູກໃຫ້ຖືກວິທີ ເພື່ອໃຫ້ລູກໃຫຍ່ມາເບີ່ງແຍງດູແລຕົນເອງເປັນ

ໂດຍ: ເພສັຊະກອນ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ