ແນ່ນອນລູກຄືດວງໃຈຂອງພໍ່ແມ່, ເມື່ອລູກເກີດມາສີ່ງທີ່ທ່ານໝໍຕິດຕາມປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ກໍ່ຄືລວງສູງແລະນໍ້າໜັກຂອງເດັກເປັນໄປຕາມເກນມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກຳນົດໃວ້ບໍ ແລະພໍ່ແມ່ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນກໍ່ຢາກຮູ້ວ່າລູກເຮົາມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄປຕາມເກນອາຍຸບໍ, ນໍ້າໜັກແລະລວງສູງເທົ່າໃດທີ່ໄດ້ຕາມເກນທີ່ກຳນົດໃວ້ ຕາຕະລາງທີ່ໄດ້ແນບມານີ້ຈະເປັນແນວທາງຫຼືເຄື່ອງມືທີ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເດັກສາມາດຕິດຕາມ ເພື່ອເອົາໃຈໃສ່ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍລູກເຮົາວ່າມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ປົກກະຕິບໍ

ໂດຍ: ເພສັຊະກອນ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ