ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວລວງສູງຂອງລູກແມ່ນຂື້ນກັບຫຼາຍປັດໃຈໃນນັ້ນມີທັງເລື່ອງຂອງກຳມະພັນ, ດ້ານໂພຊະນາການ, ການອອກກຳລັງກາຍ, ສະພາບແວວລ້ອມ, ຮໍໂມນຮ່າງກາຍແລະອື່ນໆ…ແຕ່ເຮົາສາມາດຄາດຄະເນລວງສູງຂອງລູກໄດ້ ເພື່ອຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລູກເຮົາໄດ້ ແລະ ຕາຕະລາງຕິດຕາມລວງສູງ ແລະນໍ້າໜັກດັ່ງນີ້

ກົດເບີ່ງ: https://pakaad.com/2021/06/01/25419/

ໂດຍ: ເພສັຊະກອນ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ