#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ

ເຄີຍບໍ່ ບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຕົນເອງໃນເມື່ອມີຄັນແຄຫຼົ່ນລົງໃນເສື້ອຜ້າ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນຄໍເສື້ອ ເລື່ອງນີ້ອາດເປັນເລື່ອງທີ່ບາງທ່ານມອງຂ້າມ ແລະ ທ່ານສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ດ້ວຍທ່ານເອງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້

ໂດຍ: ເພສັຊະກອນ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ