ລາຍງານສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 25 ເມສາ 2022

.

.