ກະຊວງການເງິນອອກແຈ້ງການ ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2022, ຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022.

.