Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ລັດຖະບານ ຈະຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ປີ 2022 ຈໍານວນ 1.300 ຄົນ

ລັດຖະບານ ຈະຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ປີ 2022 ຈໍານວນ 1.300 ຄົນ

ປີ 2022 ລັດຖະບານ ມີ ຕົວເລກຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ 1300 ຄົນ ທົ່ວປະເທດ ດັ່ງນີ້

.

.

.

.