ປີ 2022 ລັດຖະບານ ມີ ຕົວເລກຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ 1300 ຄົນ ທົ່ວປະເທດ ດັ່ງນີ້

.

.

.

.