ລາຍງານສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ສປປລາວ ປະຈໍາເຊົ້າວັນເສົາ ທີ 19 ກຸມພາ 2022

ຕິດເຊື້ອໃໝ່ ແຍກຕາມແຂວງ