ລາຍງານຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ຕົວເລກ ສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາເຊົ້າວັນທີ 18 ກຸມພາ 2022 ມີດັ່ງນີ້

ແຍກເປັນແຕ່ລະແຂວງ

.