ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງຊຽງຂວາງ.

ເລື່ອງ: ການສືບຕໍ່ມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ແຕ່ວັນທີ 16-30 ພະຈິກ 2021

.

.

.

.