ກະຊວງ ປກສ ເພີ່ມດັດສະນີເງິນເດືອນ ແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ!

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ