ແຈ້ງການມາດຕະການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ສະບັບໃໝ່ ຂໍເຊີນບັນດາທ່ານອ່ານເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນທຸກມາດຕະການທີ່ຄະນະສະເພາະກິດ ແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ວ່າງອອກ.

.

.

.

.