ລາຍງານສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 30 ມີນາ 2022

.

.

.