ລາຍງານໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 12 ພະຈິກ 2021 ສະພາບໂຄວິດ ໃນ ສປປລາວ ແມ່ນຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຕົວເລກລາຍງານ ເພີ່ມແມ່ນ 1198 ຄົນ, ໃນນີ້ນໍາເຂົ້າ 2 ແລະ ຕິດພາຍໃນ 1196 ຄົນ.

ແຂວງຫົວພັນເປັນແຂວງສຸດທ້າຍທີ່ ມີລາຍງານຕິດເຊື້ອ 2 ຄົນ. ເຮັດໃຫ້ທົ່ວປະເທດທຸກແຂວງມີການບາຍງານຕິດເຊື້ອ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕິດ 580 ຄົນ, ຮອງລົງມາແມ່ນແຂວງຜົ້ງສາລີ 168, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 135 ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ 85.

ຂໍ້ມູນແຂວງອື່ນໆ

ສະເພາະແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້

ແຂວງອຸດົມໄຊ

ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ