ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເພີ່ມມາດຕະການ ເພື່ອຮັບມືການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ກົດອ່ານລາຍລະອຽດ

.

.

.