Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ດ່ວນທີ່ສຸດ ລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນອີກຮອບ ເລີ່ມ 18 ມີນາ 2022

ດ່ວນທີ່ສຸດ ລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນອີກຮອບ ເລີ່ມ 18 ມີນາ 2022

ປັບລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນອີກແລ້ວ ເລີ່ມເວລາ 14:00 ວັນທີ 18 ມີນາ 2022.

.

.

.