ລາຍງານ ສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 18 ມີນາ 2022

.

.

.