ຄະນະສະເພາະກິດ ລາຍງານ ສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາ ເຊົ້າວັນຈັນ ທີ 7 ມີນາ 2022

ດັ່ງລຸ່ມນີ້

ຕິດເຊື້ອໃໝ່ແຕ່ລະແຂວງ

.