ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບໃໝ່ ໃນການຈັດງານ ແລະ ມາດຕະການລົງໂທດ ຜູ້ລະເມີດ

.

.