ຖວທ ອອກຄໍາແນະນໍາ ໃນການຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າ ສປປລາວ

.

.

.

.