Home ລັດຖະບານ ສັ່ງປິດຮ້ານລະເມີດຄໍາສັ່ງມີ ເຍົາວະລາດ-ເອັກ 2-ໂກດັງ-ລິແລັກ-ຣັດສຕິດ

ສັ່ງປິດຮ້ານລະເມີດຄໍາສັ່ງມີ ເຍົາວະລາດ-ເອັກ 2-ໂກດັງ-ລິແລັກ-ຣັດສຕິດ

ເຈົ້າເມືອງ ຈັນທະບູລີ ອອກແຈ້ງການໃຫ້ປິດດຳເນີນກິດຈະການຮ້ານອາຫານຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງມີລາຍຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • 1. ຮ້ານອາຫານ ເຍົາວະລາດ.
  • 2. ຮ້ານອາຫານ ຣັດສຕິກ ກຣຸບຟ.
  • 3. ຮ້ານອາຫານ ເອັກ 2.
  • 4. ຮ້ານອາຫານ ໂກດັງ.
  • 5. ຮ້ານອາຫານ ລີແລັກ.

.

.

.

.

.