ລາຍງານສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 24 ກຸມພາ 2022

ສະພາບຕິດເຊື້ອເພີ່ມແຕ່ລະແຂວງ

.

.