ແຂວງສະຫວັນນະເຂດອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 328/ຈຂ.ສຂ ລົງວັນທີ 11 ກຸມພາ 2022 ເລື່ືອງ : ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຕົນເອງຕໍ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໂຮງໝໍພາກສະໜາມ.

.