ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ໄດ້ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການນໍານົດມູນຄ່າຫົວຫນ່ວຍນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາປະຈໍາປີ 2022