ສະຖານະການໂຄວິດ-19 ສປປລາວ

ລາຍງານເຊົ້າ ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2021

ທະລຸ 1504 ຄົນ ໃນວັນດຽວ

.

.