ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນອອກຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມເປີດເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງດົນຕີ ແລະເສບດົນຕີສົ່ງສຽງເນືອງນັນ ລົບ ກວນຄົນໃນຄອບຄົວແລະເຮືອນຂ້າງຄຽງ.

.

.