ແຈ້ງການ ໃຫ້ກະກຽມຮັບມືໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ຈາກການປ່ອຍນ້ຳຈາກເຂື່ອນເຊລະນອງ1.( ຜູ້ທີ່ອາໃສ່ຢູ່ທ້າຍເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊລະນອງ1 ຈົ່ງລະມັດລະວັງ ເກັບມ້ຽນວັດຖຸມີຄ່າໄວ້ທີ່ສູງ)

ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ທູກຄົນຮັບຊາບແລະລະວັງໄພ

.

.

ພາບປ່ອຍນໍ້າ ຕອນປີ 2020

.

.

.

.