ໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ, ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳແຜນງານສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານລະຫວ່າງກະຊວງຄັ້ງທີ 4 ຂຶ້ນ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອທົບທວນພາບລວມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແຫນງໂພຊະນາການ ແລະ ການສຶກສາ, ເພື່ອປະເມີນບັນດາເງື່ອນໄຂການເບີກຈ່າຍງົບປະມານທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ສໍາລັບປີ 2021 (18,4 ລ້ານເອີໂຣ) ພາຍໃຕ້ແຜນງານດັ່ງກ່າວ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ພະນະທ່ານ ດຣ. ບຸນແຟງ ພົມມະໄລສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ພະນະທ່ານ ຮອງສາສະດາຈານ ດຣ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພະນະທ່ານ ນາງ ອີນາ ມາຈູລີໂອນີແຕ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບ ເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຕີລາຄາເຖິງຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ການສຶກສາ ພ້ອມທັງຕີລາຄາມາດຕະການຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການເງິນ ໃນສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ຜ່ານການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານດ້ານການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ, ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ໄດ້ໃຫ້ການຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນການ (1) ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະຕິຮູບດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄູອາຈານ, ການວາງແຜນການສຶກສາ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ແລະ (2) ປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ການຄຸ້ມຄອງດ້ານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ.

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ພະນະທ່ານ ດຣ. ບຸນແຟງ ພົມມະໄລສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າວ່າການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ສົ່ງເສີມໂຄສະນາຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ດີດ້ານໂພຊະນາການ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນດາກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານຢູ່ ສປປ ລາວ. ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການຮັບຮອງເອົາ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ “ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນ ກ່ຽວກັບອາຫານສໍາລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ” ແລະ ຄູ່ມືຄໍາແນະນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນເຄື່ອງມືທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເພື່ອປົກປ້ອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່. ໃນຂະນະທີ່ອຸປະສັກການຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ໄດ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ 2 ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນທົ່ວແຕ່ລະແຂວງ ລະຫວ່າງເດັກນ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນຕົວເມືອງເຖິງ 2-3 ເທົ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງມີການສືບຕໍ່ເຮັດວຽກເພີ່ມເຕີມອີກເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບດັ່ງກ່າວ. ພະນະທ່ານ ດຣ. ບຸນແຟງ ພົມມະໄລສິດ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີມາຍັງ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ທີ່ໄດ້ຢູ່ສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອຄຽງຂ້າງກັບ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ການສຶກສາ”.

ສໍາລັບຂະແໜງການສຶກສາ, ເຖິງວ່າພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະເປັນອຸປະສັກຕໍໍ່ສົກຮຽນຂອງປີນີ້ກໍ່ຕາມ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງຄົງຢືດໝັ້ນຕໍ່ການປົກປ້ອງຮັກສາຄວາມສະເໝີພາບໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ຮັກສາຄຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາແບບຕໍ່ເນື່ອງຂອງເດັກຍິງ ແລະ ຊາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງຂົງເຂດຍັງຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ. ຄຸນະພາບການຮຽນການສອນແມ່ນຍັງຖືວ່າຕໍ່າໂດຍສະເພາະສໍາລັບໂຮງຮຽນທີ່ຕັ້ງຢູ່ເມືອງທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເຂດພູດອຍ. ພະນະທ່ານ ດຣ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່າວວ່າ: “ລັດຖະບານ ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະພະຍາຍາມສະໜອງການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ມອບການສຶກສາທີ່ມີຄຸນະພາບມາດຕະຖານໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ. ພະນະທ່ານຍັງເນັ້ນໜັກວ່າ: “ການສຸມໃສ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງລະບົບການສຶກສາທີ່ດີແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານແຫຼ່ງງົບປະມານທີ່ຈຳກັດໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສຶກສາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ໂດຍເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມສານການວາງແຜນ ແລະ ຈັດສັນງົບປະມານຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ; ວຽກງານດັ່ງກ່າວຍັງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຢ່າງມີປະສິດທິພາບອີງຕາມບູລິມະສິດ ແລະ ວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.”

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືຕື່ມກ່ຽວກັບການຈັດສັນ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງດ້ານງົບປະມານ ເພື່ອປະເມີນລະດັບລາຍຈ່າຍພາກລັດໃນການສະໜອງການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ ແລະ ການສຶກສາ. ພະນະທ່ານ ດຣ. ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ: ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການລະດົມລາຍຮັບພາຍໃນປະເທດ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຕ້ອງຕັດງົບປະມານລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຂະນະດຽວກັນ ບັນດາແຜນງານຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຖືກຕັດງົບປະມານລົງເຊັ່ນດຽວກັນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການຫຼຸດງົບປະມານລົງຂອງສອງຂະແໜງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືວ່າໜ້ອຍເມື່ອທຽບໃສ່ກະຊວງອື່ນໆ. ເຊິ່ງໃນຄວາມຈິງແລ້ວ ອັດຕາສ່ວນການຈັດສັນງົບປະມານດັ່ງກ່າວຕໍ່ GDP ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າເກົ່າອີກ.”

ການດໍາເນີນການຕ່າງໆໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອປັບປຸງການເກັບລາຍຮັບພາຍໃນປະເທດຜ່ານການປັບປຸງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງພາກລັດຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ການປະເມີນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຕົ້ນທຶນລາຍຈ່າຍດ້ານພາສີໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ. ມາດຕະການຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກເຊື່ອມເຂົ້າໃນແຜນການປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນພາກລັດຂອງລັດຖະບານ 2021-2025 ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

ພະນະທ່ານ ນາງ ອີນາ ມາຊິວລີໂອນີເຕີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ “ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ຍັງຄົງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ລຶບລ້າງການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ເປີດກວ້າງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ”. “ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈຕໍ່ກັບຜົນສຳເລັດທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ແລະ ພວກເຮົາຍັງຄົງຈະສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມຄືບໜ້າ ແກ່ສອງຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ.”

ແຜນງານສະໜັບສະໜູນງົບປະມານດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການສຶກສາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ໃຫ້ແກ່ປະເທດລາວ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 1,120 ຕື້ກີບ (95,5 ລ້ານເອີໂຣ) ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສະເໝີພາບ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 8 ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs).

—-

ກ່ຽວກັບສະຫະພາ ບເອີຣົບ: ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ແມ່ນການຮ່ວມມືຂອງ 27 ປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືລັດຖະບານລາວ ແລະ ເພື່ອນມິດຂອງຄົນລາວ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຢຸດຕິຄວາມທຸກຍາກໃນລາວ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພວກເຮົາ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງທີ່ https://eeas.europa.eu/delegations/lao-pdr_en

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພວກເຮົາ, ເຂົ້າເບິ່ງທີ່ http://europa.eu/ ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນລາວ, ກະລຸນາຕິດຕາມທີ່ Facebook, Instagram, Twitter ແລະ website. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບົດຂ່າວສະບັບນີ້ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ທີ່ delegation-laos@eeas.europa.eu ຫຼື 021 255575.