ແຂວງໄຊຍະອານຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກເມືອງ-ເມືອງ, ແຂວງ-ແຂວງ ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ມາຈາກເຂດທີ່ມີການລະບາດຊຸມຊົນ.

.

.

.

.

.