ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໃນການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19

ແຕ່ວັນທີ່ 24 ຕຸລາ ຫາ 7 ພະຈິກ 2021

ກົດອ່ານແຈ້ງການລະອຽດ

.