Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ຄວາມໝາຍຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບໂລໂກໃໝ່ກະຊວງການເງິນ

ຄວາມໝາຍຂອງແຕ່ລະອົງປະກອບໂລໂກໃໝ່ກະຊວງການເງິນ

ກະຊວງການເງິນອອກຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາເຄື່ອງໝາຍ ໂລໂກ້ ສະບັບເລກທີ 2858/ກງ, ລົງວັນທີ 07 ກໍລະກົດ 2021

ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂລໂກ້ໃຫມ່ ໂດຍມີຄວາມໝາຍແຕ່ລະຈຸດດັ່ງນີ້:

  • 1) ຮູບທຸງຊາດລາວ ໝາຍເຖິງ ປະເທດລາວ
  • 2) ຮູບວົງກົມສີຄຳອ້ອມຮອບ ໝາຍເຖິງ ຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນ
  • 3) ຮູບຮວງເຂົ້າ ໝາຍເຖິງ ກຳລັງແຮງໃນການຜະລິດກະສິກຳ
  • 4) ພື້ນສີເງິນ ໝາຍເຖິງ ການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
  • 5) ຮູບຂັນເງິນ ແລະ ກ້ອນຄຳ ໝາຍເຖິງຄວາມຮຸ່ງເຮືອງ, ອຸດົມສົມບູນ ທາງດ້ານວັດຖຸມີຄ່າຕ່າງໆ ໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ
  • 6) ຮູບສີຄຳຄ້າຍຄືແຄນ ໝາຍເຖິງ ຄວາມໂປ່ງໃສທາງດ້ານການເງິນ
  • 7) ຮູບກົງຈັກສີຄຳ ໝາຍເຖິງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄວາທັນສະໄໝຂອງລະບົບການເງິນ;
  • 8) ພື້ນສີແດງ ໝາຍເຖິງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ
  • 9)ຮູບເຂັມໂມງ ໝາຍເຖິງ ການໝູນວຽນເງິນໃນລະບົບເສດຖະກິດ.

ສຳລັບແຈ້ງການຂອບເຂດສິດຂອງການນຳໃຊ້ໂລໂກ້ກະຊວງການເງິນແມ່ນຈະແຈ້ງການພາຍຫຼັງ.