ແຈ້ງການປິດບ້ານປິດເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ 22 ຕຸລາ ຫາ 1 ພະຈິກ 2021.

.

.