Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ແຂວງຊຽງຂວາງກະກຽມເປີດການຮຽນ-ການສອນ

ແຂວງຊຽງຂວາງກະກຽມເປີດການຮຽນ-ການສອນ

ຄຳແນະນຳ ເຈົ້າແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ພະແນກສຶກສາ ທິການແລະ ກິລາແຂວງ ກະກຽມເປີດການຮຽນ-ການສອນ

.

.

.

.