ຄຳແນະນຳ ເຈົ້າແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ພະແນກສຶກສາ ທິການແລະ ກິລາແຂວງ ກະກຽມເປີດການຮຽນ-ການສອນ

.

.

.

.