ໃນວັນທີ 4 ຕຸລາ 2021 ລັດຖະບານໄດ້ອອກ ມະຕິເລກທີ 08/ລບ ໃນການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດ ໃຊ້ນະໂຍບາຍ ການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ຢູ່ ສປປລາວ.

ມະຕິສະບັບນີ້ປະກອບດ້ວຍ 4 ມາດຕາ, ເຊິ່ງປະເດັນສໍາຄັນນ ຄືນະໂຍບາຍ ການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ. ພ້ອມນີ້ ກໍ່ສົງເສີມເປີດກວ້າງໃຫ້ນໍາເຂົ້າລົດໄຟຟ້າມາຈໍາໜ່າຍ ໃນປະເທດ. ຫາກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ສາມາດ ຜະລິດລົດໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດ ກໍ່ຍິ່ງເປັນການດີ.

ລັດຖະບານ ມີຈຸດປະສົງ ໃຫ້ລົດໄຟຟ້າ ມີລາຄາຖືກ, ເພື່ອປະຊາຊົນຈະສາມາດ ໃຊ້ໄດ້ ແລະ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ປະເທດລາວມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດ.

ລາຍລະອຽດຂອງ ມະຕິສາມາດອ່ານໄດ້ຕາມຂ້າງລຸ່ມ

.

.

.

ທ່ານເດ ມີຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດ ກັບອະນາຄົດ ການໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ຢູ່ບ້ານເຮົາ?