Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແຈ້ງການ ຍົກລະດັບການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແຈ້ງການ ຍົກລະດັບການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ຫ້ອງວ່າການ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ອອກແຈ້ງການໃໝ່

ເລື່ອງ: ການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ການຈັດງານ ຫຼື ຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນຢູ່ພາຍໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

.

.

.