Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ໃໝ່ 1 ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 5 4 7

ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ໃໝ່ 1 ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 5 4 7

ລາຍງານຈາກ ເພງຄະນະສະເພາະກິດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ ລາຍງານວັນທີ 29 ກັນຍາ 2021 ມີ ທັງໝົດ 547 ຄົນ ໃນ 14 ແຂວງ ພ້ອມນີ້ມີ ຜູ້ຕິດເຊື້ອເສຍຊິວິດໃໝ່ 1 ກໍລະນີ.

ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ ໃນຊຸມຊົນ ມີ 535 ກໍລະນີ ແລະ ນໍາເຂົ້າ 12 ກໍລະນີ. ນະຄອນຫຼວງຍັງຄົງນໍາໜ້າ ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 174 ກໍລະນີ ໃນນີ້ ຊຸມຊົນ ມີເຖິງ 173 ກໍລະນີ, ຕາມມາດ້ວຍ ຄໍາມ່ວນ ຕິດໃນຊຸມຊົນ 141 ກໍລະນີ ແລະ ຈໍາປາສັກ 66 ກໍລະນີ (ນໍາເຂົ້າ 5 ກໍລະນີ ແລະ ຊຸມຊົນ 61 ກໍລະນີ).

ຂໍ້ມູນຈາກ

.

.