ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເພີ່ມມາດຕະການຈໍາກັດແລະ ຄວບຄຸມເຂດລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນ ໂດຍມີຄໍາສັ່ງ ລັອກດ່າວເພີ່ມ ອີກ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງນໍ້າບາກ ປະກາດລັອກກ່າວເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 27/9/2021 ແລະ ເມືອງຊໜງເງິນ ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ່ 28/9/2021

ລາຍລະອຽດຂອງຄໍາສັ່ງຕາມຂ້າງລຸ່ມ

.

.

.

.