ກະຊວງການເງິນ ອອກຄໍາແນະນໍາ ນະໂຍບາຍ ໄລຍະ ໂຄວິດ-19. ກະລຸນາອ່ານໃຫ້ລະອຽດ.

.