ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານປຸງແຕ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອຢາງປລາສະຕິກ

ກົດ👇ເພື່ອດາວໂຫຼດຟາຍ PDF

ກົດ👇ເພື່ອຢ້ຽມຊົມ ບັນດານິຕິກຳ ເວບໄຊ໌ກົມ
http://www.dih.gov.la/legislation/

.

.

.

.

.

.

.

.