ແຈ້ງການດ່ວນຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີດັ່ງນີ້:

.

.