ແຈ້ງການ ລາຍຊື່ປໍ້າ ທີ່ເປີດ ໃນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2022.

ມີທັງໝົດ 40 ແຫ່ງ ຄື

.

.

.