ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2021, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ອອກດຳລັດສະບັບເລກທີ 599/ລບ ວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດ.”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.