ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີ 70 ປໍ້າເປີດບໍລິການ 28.5.2022

.

.

.